Výzva k předložení akcií za účelem výměny

Představenstvo společnosti CUTCO a.s.,
se sídlem Senice na Hané – Senice na Hané, Nádražní 212, okres Olomouc, PSČ 783 45,
IČ: 25100246,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2327,

(dále také jen „společnost“)

rozhodlo na základě ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon“), o výměně listinných akcií společnosti, které se na základě zákona změnily k 1. lednu 2014 z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno a

vyzývá dle ustanovení § 3 zákona všechny akcionáře společnosti, aby v období od 01. února 2014 do 30. června 2014 (i) předložili listinné akcie společnosti, které jsou v jejich držení, k výměně za nové akcie na jméno a (ii) sdělili společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů společnosti.

Společnost upozorňuje, že podle ustanovení § 3 zákona, akcionáři, kteří budou v prodlení s plněním výše uvedených povinností, nebudou po dobu prodlení oprávněni vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž jsou v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinnosti podle § 3 odst. 1 zákona, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

Akcionáři v rámci výměny sdělí společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů a to jméno, datum narození, rodné číslo, bydliště akcionáře fyzické osoby nebo firmu, identifikační číslo a sídlo akcionáře právnické osoby.

K provedení uvedených úkonů akcionáři či jejich zástupci předloží platný doklad totožnosti. Osoba oprávněná jednat jménem akcionáře - právnické osoby předloží a odevzdá též aktuální výpis této osoby z obchodního či jiného příslušného rejstříku nebo jeho ověřenou kopii. V případě, že se právnická osoba nezapisuje do obchodního rejstříku, prokáže se originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladů, z nichž je patrná její existence a způsob jednání jejím jménem. Zástupce na základě plné moci je povinen předložit a odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem osoby, která zplnomocňuje předkládající osobu k výše uvedeným úkonům.

Současně akcionář sdělí číslo bankovního účtu vedeného u banky (či jiné osoby oprávněné poskytovat bankovní služby) ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, na kterém budou realizovány finanční transakce mezi akcionářem a společností. Dále předloží údaj o případném oddělení nebo převodu samostatně převoditelných práv spojených s těmito akciemi.

Výměna akcií se provádí v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,30 do 14,00 hodin. Termín je třeba předem dohodnout alespoň 1 pracovní den předem na telefonním čísle +420 601 370 521, nebo e-mailové adrese: daniela.recova@cutco.cz . O předložení a převzetí akcií bude na místě podepsán předávací protokol.

V Senici na Hané dne 23. ledna 2014

Představenstvo společnosti CUTCO a.s

logo
  • získejte lepší cenu
  • užívejte si prvotřídní péči
  • neztrácejte čas administrativou
  • využijte nejnovější technologie
  • mějte včasné a bezchybné zakázky

Fotogalerie

9.10.2012 – První zakázka připravena